Цели

Целите на ACES България са обособени в две основни направления – Спорт и Трансгранично и международно сътрудничество.

Цели в областта на Спорта:

  • Устойчиво развитие на спорта в България
  • Модернизация на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура
  • Разработване и реализиране на национални, общински, бюджетни, европейски, международни и други проекти и програми с цел развитие на спорта
  • Създаване на благоприятна среда за устойчиво и ефективно управление на спорта
  • Изграждане на партньорства с организации в областта на спорта от цял свят

Цели в областта на Трансграничното и международното сътрудничество:

  • Укрепване на устойчивото икономическо развитие в граничните зони и на територията на цялата страна
  • Насърчаване на социалното сближаване, трансграничното и международното сътрудничество
  • Преодоляване на общи предизвикателства, установени както в гранични региони, така и в български и други европейски градове
  • Използване на неоползотворения потенциал в граничната област чрез засилен процес на сътрудничество
  • Изграждане на партньорство между български градове и градове от целия свят